top of page

תקנון

  1. אנא קראו בעיון את התקנון לפני השימוש באתר. התקנון הינו הסכם משפטי מחייב. כל המשתמש באתר, מבצע או מעוניין לבצע בו פעילות, מאשר בזאת כי הוא מחויב להוראות התקנון ומצהיר כי הוא מסכים להן וכי לא תהיינה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר, מארחיו, או מפעיליו, או מי מטעמם

מדיניות פרטיות – סעיף 7.
הצהרת נגישות – בסוף התקנון.

1.  כללי

 

1.1. השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו הינם בכפוף לקבלת כל תנאי התקנון המפורט בזאת ומבטאים את הסכמת המשתמש באתר לתנאים אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

1.2.  “יפעת לופו”  תחת המותג 2talk (“החברה/הנהלת האתר“) מספר עוסק מורשה 024402810 רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, לשנותו או לבטלו על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח עדכני של התקנון הינו זמין בכל זמן באתר “2talk-oc.com” והנהלת האתר ממליצה לעיין בו בכל כניסה לאתר בכדי להתעדכן בשינויים שחלו בו במידה וחלו.

1.3. אין לעשות באתר שימוש למטרות לא חוקיות, אין להשתמש באתר לכל שימוש מסחרי. כמו כן, אין להעתיק את תכניו לצרכים פרטיים או מסחריים.

1.4. הנהלת האתר אינה מחויבת לזמינות רציפה של האתר ללא תקלות, ומובהר כי היא רשאית מעת לעת להפסיק את השימוש בו לצורך התארגנות ו/או תחזוקה. החברה רשאית לשנות את השירותים הניתנים באתר, את מראה האתר, את המבנה שלו, את תכניו ואת שעות הפעילות, ללא צורך בהודעה מראש למשתמש. במקרים אלו לא יינתן פיצוי כלשהו בשל הפסקת או שינוי השירות.

1.5. אין הנהלת האתר אחראית לתוכן מודעות או כל חומר פרסומי באתר ומובהר כי האחריות לכך היא של המפרסמים בלבד.

 

2.  תנאי השתתפות

 

2.1. רשאי להשתמש באתר כל אדם אשר מלאו לו 18 שנה ואשר הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אישית ואמיתית.

2.2. האתר, תוכנו והשירותים בו, מיועדים לבוגרים מעל גיל 18. אין להשתמש או להעביר מידע לקטינים מתחת לגיל 18 בלי לקבל את הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם.

2.3.  מובהר כי להנהלת האתר הזכות לבטל השתתפות או רישום של משתמש, מבלי לתת סיבה למשתמש להוצאתו כמשתמש רשום מן האתר.

 

3.  אופי האתר

 

3.1. האתר משמש כפורטל מידע למותג 2talk-oc ו/ או ליפעת לופו כן כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרי המותג. ­ ­

3.2. המידע שיתקבל באתר הינו לשימוש אישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע. שימוש עסקי במידע גורם נזק גדול לחברה והמשתמש מתחייב לפצות את החברה על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלו במידע או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

 

4.  מסירת פרטים ורישום

 

4.1. לצורך רכישות באתר ובכלל זאת כתיבת חוות דעת לדוגמא, יש צורך לבצע רישום לאתר כמשתמש רשום. מבלי לבצע הליך רישום כאמור, לא ניתן להשתמש בשירותי האתר. במסגרת הרישום יידרש המשתמש למסור את הפרטים האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, , מספר טלפון קווי וסלולרי, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים ככל שיידרש על פי שיקול דעת הנהלת האתר.

4.2. רישום פרטים כוזבים ו/או שימוש ב”בוטים” (BOT) הינו אסור, ויהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית ומי שעושה כן צפוי להליכים משפטיים.

4.3. מוסכם כי כחלק מתהליך ההרשמה רשאית החברה לאמת את זהות המשתמש הנרשם בהתאם למידע שהועבר על ידו בכל אמצעי סביר ומקובל (לרבות sms).

 

5.  דירוג, כתיבת חוות דעת, ותכנים

 

5.1. למשתמש באתר ובכלל לא תהיה טענה או תביעה כלפי  “2talk-oc.com” ו/או כלפי יפעת לופו בקשר לתוכן או טיבו של המפורסם באתר, בכלל זאת אך לא רק, פרטי המוצרים, חוות הדעת וכתבות הנרשמות בו. מובהר כי התכנים המופיעים באתר יכולים שלא יהיו שלמים או לא מדויקים, וייתכן שיפלו בהם טעויות ואי דיוקים.

5.2. החברה נוקטת ומחייבת מספר כלי אמינות, אשר כל גולש מדרג נדרש לקיימם כתנאי לפרסום חוות דעתו.
אלו הם כלי האמינות:  

5.2.1.     הרשאה לדירוג – דירוג יכול להתבצע רק על ידי משתמשים רשומים בלבד.

5.2.2.     אישור תקנון – בכל דירוג מתבקש המדרג לסמן אישור קריאת תקנון האתר. 

5.2.3.     אישור חוות הדעת על ידי מנהל האתר בטרם פירסומו באתר. רק חוות דעת אשר עברה אישור של מנהל האתר תוצג באתר.

5.2.4.     התחייבות לדירוגים אמיתיים – בעת הדירוג, מתבקש המדרג לאשר את ההערה הבאה:  “אני מאשר שחוות דעתי מבוססת על ניסיוני האישי במוצר וכי אינני קשור בקשר עסקי או אישי עם יצרן או ספק המוצר וכי לא הוצע לי כל תשלום עבור חוות דעתי זו. אני מבין את החשיבות בדירוג אמין, ומבין כי “2talk-oc” ו/או יפעת לופו אינה רואה בעין יפה מילוי חוות דעת מזויפות ותפעל למנוע מקרים מסוג זה”

5.3. למרות צעדי האמינות הגבוהים לעיל אשר נוקטת החברה, מודגש כי תוכן אשר נכתב על ידי גולשי ומומחי האתר איננו באחריות האתר וכי הוא נכתב שלא על ידי “2talk-oc” ו/או יפעת לופו ומשכך אין החברה אחראית למהימנות שלו, לשלמותו או דיוקו. אשר על כן ובין היתר אין לראות בתוכן זה כעמדה אוטוריטית או כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ככל ונדרש כזה.

5.4. “2talk-oc” ו/או יפעת לופו לא תישא בכל אחריות ו/או בגין כל נזק שייגרם למשתמש או ליצרני המוצרים, בשל תוכן המובא ע”י הגולשים או ע”י המומחים, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה לפי דין, ככל שתוטל.


 

6.  מחירים

 

6.1. מחירי המוצרים המופיעים לצד המוצרים באתר כוללים מע”מ והינם מחירים ל”יחידים” (לא לסיטונאות). בכל מקרה, לא יהא כפל הנחות ומבצעים.

6.2.  מחירי המוצרים אינם כוללים הוצאות ודמי משלוח.

6.3. המחירים באתר מופיעים בחלקם או כולם כמחירי מחירון או כמחירי מבצע ובכלל זאת, ככל הניתן, תוך ציון מחיר לפני הנחה ומחיר אחרי הנחה. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ו/או את שיעורי ההנחה מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה הכולל מסירת פרטי כרטיס אשראי. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלמה ההזמנה, החיוב יהיה לפי המחירים המעודכנים.

6.4. מובהר כי לעתים עלולה לחול טעות באתר בהצגת מחיר שגוי. במקרה זה רשאית הנהלת האתר לפנות אל המזמין לאחר ביצוע ההזמנה ולהודיע לו מהו המחיר הנכון של המוצר. המזמין רשאי לסרב למחיר המעודכן ובמידה ויסרב כאמור לרכוש את המוצר במחירו הנכון לא תהא חייבת הנהלת האתר לספק את המוצר ובמקרה זה לא תהא למזמין טענות כלפי הנהלת האתר. האמור יחול בהתאמה גם במקרים של מלאי שאזל.

 

7.          מדיניות פרטיות 

 

7.1. המידע האישי הנמסר על ידי המשתמש באתר נשמר במאגר מידע. השימוש במידע יהיה רק לצורך תפעול האתר והשירותים הניתנים באתר ובכפוף לתקנון זה. האתר לא ישתמש במידע זה ללא רשות המשתמש ולא יעבירו לצדדים שלישיים אלא אם הוקם צורך לכך לפי ע”פ דין ו/או בכדי למנוע עבירה או שימוש לרעה, ו/או במידה והמשתמש ביצע מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה או בצד שלישי או במקרה של צו שיפוטי המורה לחברה למסור פרטים אלה.

7.2. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, והנתונים המועברים בו מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד מידע ופענוח שלו רק ע”י הגורמים המורשים לכך. על אף זאת במידה ויעשה שימוש לא מורשה במידע עקב נסיבות שלא בשליטת החברה לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.

7.3. החברה רשאית לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני ובהודעות טקסט וליידע אותו בדבר מבצעים, פרסומות וכדומה. זאת אלא אם המשתמש ציין מפורשות מלכתחילה, או בהודעה מפורטת לאחר מכן, כי אינו מעוניין בכך. כמו כן מובהר כי יכול והחברה תעשה שימוש באתר ב”עוגיות”, cookies, לצרכי תפעולו.

7.4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

7.5 המידע האישי הנמסר על ידי המשתמש באמצעות ממשק הכניסה דרך פייסבוק, הינו שם פרטי, שם משפחה, מייל ותמונה. המידע נשמר במאגר המידע של האתר והשימוש במידע זה אם בכלל הינו רק לצורך תפעול האתר והשירותים הניתנים באתר. האתר לא ישתמש במידע זה ללא רשות המשתמש ולא יעבירו לצדדים שלישיים אלא אם הוקם צורך לכך לפי ע”פ דין ו/או בכדי למנוע עבירה או שימוש לרעה, ו/או במידה והמשתמש ביצע מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה או בצד שלישי. משתמש יכול לבקש את הסרתו המיידית ממאגר זה על ידי פנייה אל הנהלת האתר במייל: 2talk.oc@gmail.com  ופרטיו יוסרו מיידית מהאתר.

 

  

8.          קניין רוחני.

 

8.1. התקנון והשימוש באתר אוסר ביצוע פעולות אשר יש בהם או עלולות להיות בהם פגיעה בזכות הקניין הרוחני של האתר בכלל זאת: תוכנה, פטנט, סודות מסחריים, התנהלות עסקית, סימני מסחר שפותחו או יפותחו ע”י “2talk-oc” ו/או יפעת לופו, הינם בבעלות החברה בלבד. בתוך כך אך לא רק: אייקונים, קלפי שאלות, תוכן ומידע באתר, תמונות, לוגו, גריד, יישומים של התוכנה, יישומים של שיטת הדירוג. כל הזכויות שמורות ל  “2talk-oc”  ו/או יפעת לופו בלבד.

8.2. אין לבצע העתקה או שינוי או הפצה או הצגה או פרסום או שליחה או מכירה של כל מידע או שיטה המופיעים באתר. 

8.3. מובהר כי פרטי המוצרים והשירותים ביניהם אך לא רק: תיאור, פרטים טכניים, תמונות, קטעי ווידיאו, אשר שולבו על ידי האתר, הינם פרטים אשר מורשים לשימוש. בכל מקרה בו מתוך טעות נעשה שימוש בפרטים או באמצעי המחשה שאינם מותרים לשימוש ושיש בפרסומם כדי לפגוע בזכות קניינית של כל מאן דהוא, יש לפנות להנהלת האתר בבקשה להסיר השימוש במידע זה, והנהלת האתר תסיר פרטים אלו. 

 

9.          הזמנת מוצרים

 

9.1. בעבור כל מוצר המוצע למכירה באתר קיים דף מוצר אשר מפורטים בו נתוני המוצר והתנאים למכירתו. לצורך רכישתו יש להוסיפו לסל הקניות. במידה והמזמין הינו משתמש רשום הפריטים שצירף לסל הקניות יישמרו בסל הקניות גם בעת הביקור הבא באתר. מובהר כי הפריטים ישמרו בסל הקניות לזמן מוגבל וכי הנהלת האתר לא מתחייבת כי פריטים אלו יימצאו במלאי במידה ולא הוזמנו.

9.2. לאחר הוספת מוצר או מספר מוצרים לסל הקניות, בכדי להמשיך בתהליך הרכישה יש ללחוץ על לשונית: “לתשלום” ולהזין פרטים אישיים מבוקשים. חובה למלא את הפרטים המסומנים כחייבים במילוי. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא תוכל הנהלת האתר להבטיח כי המוצרים יגיעו אל המזמין. במקרה שהמוצרים יחזרו אל הנהלת האתר בשל פרטי זיהוי מוטעים שנמסרו בעת ההזמנה, מובהר כי כרטיס האשראי של המזמין יחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח כפול.

9.3. הליך הרכישה יושלם רק לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי התקף ואישור חברת האשראי כי בוצע חיוב. במידה ואושר החיוב, יישלח אליך במייל, תוך כ-3 ימי עסקים, אישור הזמנה המפרט את פרטי הזמנתך. מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבטל את זכאותך לביצוע עסקאות במקרים הבאים: אם פעלת בניגוד לתנאי תקנון זה, אם כרטיס האשראי שלך נחסם או הוגבל, או לא כובד, אם הנך חייב כספים לאתר או ליפעת לופו. במידה ויתברר כי כרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה רשאית ליצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. מובהר כי במידה וחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא יהיה חייב האתר לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה לא יחויב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, עלייך להודיע לנו בכתב בכדי שנוכל לדאוג לזיכוי המתאים. בכל מקרה בו עסקה לא תכובד על ידי חברת אשראי, הרכישה תתבטל ולמזמין לא תהיה טענה בעניין זה. 

10.0. מדיניות משלוחים ואספקה

10.1.  כדי להבטיח אספקה של המוצרים שהזמנת, על ההזמנה להתקבל כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים באתר ליצירת קשר עימך ולצורך ביצוע משלוח. הנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או במידה ונקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי הנהלת האתר. במידה ולא קיבלת אישור במייל או בטלפון בתוך 2 ימי עסקים ממועד שליחת ההזמנה כי ההזמנה הושלמה, עלייך להניח כי קיימת תקלה בהזמנה ובמקרה זה עליך לפנות אלינו בכתובת המייל 2talk.oc@gmail.com  במידה ולא התקבל מענה למייל הפנייה, יש לפנות אלינו לשירות הלקוחות בטלפון 055-9797872 בשעות הפעילות של שירות הלקוחות. הנהלת האתר תעשה מאמצים לאתר את מקור התקלה ולסייע למזמין בסיום ביצוע ההזמנה. תנאי אספקה: הנהלת האתר תדאג לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי המזמין באתר לכתובת בישראל. כל זאת בהתאם לאפשרויות המפורטות בלשונית “משלוחים” באתר ובהתאם לתקנון זה. מובהר כי האתר בימי שגרה עובד עם שירות השליחים של דואר ישראל, זמן אספקה צפוי 2-4 ימי עסקים. הנהלת האתר רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.

10.2. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. בדף המוצר או בעת ביצוע ההזמנה עשויה להופיע הערה הנוגעת למשלוחים חריגים. הגבלות בדבר משלוח חריג נובעות בד”כ ממשקל ו/או גודל אריזה ו/או אספקה לישובים מרוחקים. במידה והמזמין בחר במוצר שחלה לגביו מגבלת משלוח – תחול המגבלה על כל המשלוח. במידה ותקפה הערה חריגה לגבי המשלוח שלך, יתקיימו בגינה תנאים מיוחדים ובכלל זאת מחיר משלוח שונה בסך 45 ש”ח ו/או זמני אספקה ארוכים יותר. במידה ויחול מחיר משלוח שונה יחויב כרטיסך בדמי עלות משלוח חריג.

10.3.  זמני האספקה מחושבים לפי ימי עסקים (ימי א’ -ה. לא כולל ימי ו’, ש, ערבי חג, חול מועד וימי חג) ואינם כוללים את יום ההזמנה. מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים ממוצעים לפי ניסיוננו. בהפצה לאזורים חריגים זמן האספקה יהיה עד 10-12 ימי עסקים לא כולל יום ההזמנה. טבלת יעדים חריגים יש להתעדכן באופן חודשי  באתר דואר ישראל.  בכל מקרה לא תחול על האתר או מי מטעמו כל אחריות לעיכובים הנובעים מאספקה במשלוח (על סוגיו) ו/או הנובעים משירות חברת המשלוחים או דומיה.

10.4.  במידת הצורך, השליח ייצור עם המזמין קשר טלפוני ע”מ לתאם האספקה. במידה וחברת השליחויות לא מגיעה ליישוב שציינת בהזמנה, הנהלת האתר תיידע אותך ותשלח אליך את המוצר בדואר רשום.

10.5. מובהר כי להנהלת האתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים. במקרה זה יש לאסוף את המוצר בדרך של איסוף עצמי ולפי ההוראות המצוינות באתר בעת הבחירה בשיטת המשלוח ובתקנון זה. אין כניסה לישובים / כפרים ערביים בסיכון וישובים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון בטחוני.

10.6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור באספקה או אי-אספקה במידה ואלו נגרמו כתוצאה מכוח עליון או אירועים שלא בשליטת הנהלת החברה. לדוגמא: שביתות, מגפה, “סגר”, בידוד, תקלות במערכת המחשוב וכדומה. בכל מקרה תוגבל אחריותה של הנהלת האתר בקשר לאיחורים או אי אספקה, לנזקים ישירים במידה ונגרמו עקב מחדל של הנהלת האתר בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכש.

10.7. בכל מקרה בו לא יעלה בידי הנהלת האתר ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה או אספקת המוצר בתוך 4 ימים מיום ביצוע ההזמנה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא תהא חובה להנהלת האתר לספק את המוצר, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה, ולא תהיה למזמין טענה ו/או תביעה כלפיה בגין ביטול העסקה.

10.8. מובהר כי אישור ההזמנה ואספקתה, תלוי במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה. מובהר כי אף וייתכן ובאתר הופיע מוצר כזה או אחר כקיים במלאי, ייתכן ולא יהיה קיים במחסני החברה. במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, גם אם הוזמנה בהתאם להנחיות האתר, לא תבוצע ההזמנה ולא יגבה תשלום מהלקוח ובמידה ונגבה הוא יוחזר. במקרה זה הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר. מודגש כי במקרה של שינוי כתובת לאחר ביצוע הזמנה, יחול עיכוב באספקת המשלוח.

10.9.  מוצר שנשלח ללקוח יש לראותו כמוצר שהתקבל. במידה והמזמין סירב לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה לחברת המשלוחים להחזיר המוצר לחברה על חשבונו של המזמין וכרטיס האשראי של המזמין יחויב בעלות המשלוח ובהוצאות הטיפול הנלוות.

   

11.0. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

11.1. ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו לפיו.  המזמין רשאי לבטל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי רכישת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.

11.2.  עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בחוק הגנת הצרכן אך לא רק: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

11.3.  ביטול עסקה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני המפורט בסעיף 13 אשר יש לקבל בגינו מייל חוזר המאשר את קבלת הביטול, ובשיחה טלפונית עם נציג אתר 2talk-oc.com. מודגש כי ביטול לא יישב כביטול ע”ס שיחה טלפונית בלבד. יש לצרף להודעת ביטול העסקה קבלה או אישור הזמנה שהתקבל מהנהלת האתר המעידה על ביצוע העסקה ובה פרטים מזהים לגבי ביצוע העסקה בכלל זאת: המוצרים שהוזמנו, תאריך ביצוע העסקה, סכום העסקה, ואמצעי התשלום.

11.4. מודגש כי תנאי לביצוע החזר כספי או זיכוי הינו החזרת המוצר במלואו, ללא פגם, באריזתו המקורית.

11.5. במידה וסיבת הביטול הינה פגם או חוסר התאמה מוכחים כלפי פרטי ההזמנה – לא ייגבו דמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון הנהלת האתר. תנאי לכך הינו כי יוכח לחברה כי המוצר אכן פגום או לא מתאים לפרטי ההזמנה. במידה והמוצר שהוחזר יימצא תקין או מתאים להזמנה, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות משלוח בגין כך.

11.6. במידה וסיבת הביטול הינה שלא עקב פגם או חוסר התאמה, והנה עומדת כאמור בתנאי חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה, הנהלת האתר תבטל בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את חיוב העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, אך רשאית ע”פ דין לגבות דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. הביטול כאמור כפוף להוראות הדין ולכך שלא נפתחה או נפגמה אריזת המוצר וכי לא נעשה שימוש כלשהו במוצר, ולהחזרתו ע”ח הרוכש לכתובת הנהלת האתר הכרמים 17 נס ציונה באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה או נזק או פגם מכל סוג שהוא.

11.7. במידה של החזרת מוצר באמצעות משלוח, יש לארוז את המוצר בצורה נאותה כך שלא יינזק. מובהר כי נזק  שייגרם למוצר במהלך שליחתו לחברה ע”י המזמין, יהיה באחריות המזמין בלבד.

11.8. החזר כספי יועבר אל המזמין לפי חוק, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. ההחזר יהא לפי המחיר ששולם בפועל

11.9. על לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות, יחולו הוראות הדין החלות, בהתאמה.

12.          סמכות שיפוט

     סמכות השיפוט תהא נתונה לבימ”ש באזור תל אביב, על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.

 

 

הצהרת נגישות

  1. אנו שואפים להבטיח כי כלל השירותים של 2talk-oc.com יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן מושקעים משאבים להקל את השימוש עבור אנשים עם מוגבלויות ככל האפשר, מתוך אמונה כי שלכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

  2. ניתן להשאיר עבורנו הודעות קוליות בווטסאפ בשפה פשוטה, בקצב איטי וללא מוזיקת רקע. ניתן מידע אודותינו באתר הבית ובדף הפייסבוק, אנו נותנים מידע הן בעברית והן באנגלית, בשלושת האמצעים שפורטו (טלפון, אתר, פייסבוק) וכמו כן, יינתן מידע גם באמצעות דואר אלקטרוני.

  3. אנו פועלים בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – “קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט” לרמה AA תקן ישראלי.

  4. למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, אנו מעלים מדי יום מספר חדש של דפים וייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. במידה ויש כאלה נשמח לקבל פניות לקבלת מידע או הצעות שיפור בנושא הנגישות.

  5. ליצירת קשר בנושא הנגישות: שם: יפעת לופו, טלפון 050-3565313, דואר אלקטרוני:  yifat69@gmail.com

bottom of page